08.02.2024

Nobly keskittyy yhteiskuntavastuuseen

Noblyssa noudatamme eettistä ohjekirjaa, joka koostuu sääntöjen ja ohjeiden joukosta, jotka on suunniteltu ohjaamaan liiketoimintaamme ja varmistamaan eettisten standardien ylläpitämisen. Tämä ohjekirja velvoittaa työntekijämme ymmärtämään ja noudattamaan sisäisiä politiikkoja ja ohjeistuksia, jotka edistävät vastuullisuutta ja eheyttä kaikilla yrityksemme toiminnan alueilla. Se kattaa kriittiset alueet, kuten ihmisoikeuksien kunnioittamisen, ympäristönsuojelun, taloudellisen vastuullisuuden sekä yksilön terveys- ja turvallisuusolosuhteet.

Nobly sitoutuu proaktiivisesti CSR-politiikkaamme ja toteuttaa toimenpiteitä näiden alueiden käsittelemiseksi ja parantamiseksi.

Monet yritykset, mukaan lukien useat Noblyn asiakkaat, keskittyvät voimakkaasti yritysten sosiaalisen vastuun (CSR) alueeseen ja haluavat vahvistuksen, että heidän yhteistyökumppaninsa käsittelevät CSR:ään liittyviä kysymyksiä. Nobly vastaanottaa säännöllisesti pyyntöjä lausuntojen laatimiseksi sitoutumisestamme ja käytännöistämme CSR:n alueella.

Konkreettisena esimerkkinä yksi Noblyn suurista rahoitusasiakkaista on aloittanut prosessin IntegrityNext-alustan kautta kerätäkseen tietoja yhteistyökumppaneiltaan ja alihankkijoiltaan liittyen heidän CSR-toimintaansa. Nobly on vastannut tähän pyyntöön toimittamalla tarvittavat tiedot yksityiskohtaisen kyselylomakkeen kautta. Tämä ”kestävän kehityksen profiili” edustaa näiden toimenpiteiden tuloksia.

Noblyn CSR-politiikka

Vastaamalla kysymyksiin, jotka liittyvät Noblyn keskittymiseen CSR:ään, haluamme osoittaa proaktiivista lähestymistapaa asiaankuuluviin aiheisiin. Tämä ’kestävän kehityksen profiili’, joka on näiden vastausten tuloksena, toimii todisteena noudattamisestamme CSR-vaatimuksiin ja sitoutumisestamme vastuun ottamiseen vaikutuksestamme yhteiskuntaan ja ympäristöön. Tämä sitoutuminen kattaa omistautuneen panoksen luonnonsuojeluun, ihmisoikeuksiin ja terveelliseen työympäristöön. Analyysimme CSR:n alueella kattaa useita avainalueita, mukaan lukien:

Anti-lahjonta ja -korruptio
  • Nobly ei hyväksy lahjontaa eikä korruptiota liiketoimintatapojensa osalta ja asettaa samat vaatimukset myös yhteistyökumppaneilleen, mukaan lukien alihankkijat ja muut yhteistyötahot. Nobly toimii Tanskan lain mukaisesti, jos syntyy epäilys petoksesta tai vastaavasta toiminnasta on siitä ilmoitettava välittömästi yrityksen toimitusjohtajalle.
Ympäristönsuojelu osalta
  • Nobly pyrkii säilyttämään luonnonvaroja ja suojelemaan ympäristöä saasteiden ehkäisyn, luonnonsuojelun, resurssien kestävän käytön ja ilmastonmuutoksen torjunnan kautta. Sitoudumme noudattamaan ympäristönsuojelua koskevia sopimuksia, kuten Minamata-, Tukholma- ja Basel-sopimuksia. Nobly noudattaa paikallisia lakeja ja määräyksiä ympäristönsuojelun osalta ja pyrkii minimoimaan yksilöllisen kulutuksen kiinnittämällä huomiota veden ja energian käyttöön, kierrätykseen ja jätteiden lajitteluun.
Ihmisoikeudet ja työvoima
  • Haluamme luonnollisesti vastata eettisiin työstandardeihimme liittyen työntekijöihimme ja muihin, joiden kanssa yrityksenä teemme yhteistyötä. Tämä sisältää pakkotyön, lapsityön ja minkä tahansa orjuuden muodon estämisen.
  • Nobly pyrkii poistamaan syrjinnän varmistamalla tasa-arvoiset oikeudet etnisestä alkuperästä, sukupuolesta, iästä, vammasta, uskonnosta, kansallisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sosiaalisesta taustasta ja poliittisista näkemyksistä riippumatta. Olemme sitoutuneet ylläpitämään työympäristöä, joka on vapaa kaikenlaisesta väärinkäytöstä ja pahoinpitelystä.
Terveys ja turvallisuus
  • Nobly noudattaa lainsäädäntöä ja huomioi fyysisen ja henkisen terveyden ja turvallisuuden. Toimenpiteitä, joita toteutamme tämän tukemiseksi, ovat laajennettu sairausvakuutus, neljännesvuosittaiset pidettävät luottamukselliset työntekijäkeskustelut, ergonominen työympäristö, hyvä ilmanvaihto ja asianmukaiset lounaat/juomat.
Toimitusketjun vastuu
  • Nobly sitoutuu tukemaan NGO-organisaatioita, jotka tukevat tärkeitä alueita yhteiskunnassamme. Esimerkiksi Nobly tukee Tanskan sairaalaklovneja ja Tanskan syöpäyhdistystä.
  • Lisäksi Nobly osallistuu paikallisiin urheilutapahtumiin, järjestää sosiaalisia tapahtumia paikallisten yritysten kanssa ja pyrkii keskittämään palvelut paikallisiin toimittajiin päivittäisessä toiminnassa.

Uutiskirjeeseen rekisteröityminen